Totius latinitatis lexicon

Totius latinitatis lexicon

Author: 
Egidio Forcellini
Josepho Furlanetto
Access: 
Language: